Myynti- ja toimitusehdot ASWO Suomi Oy, FI27992548

§1 VOIMASSAOLO
Myynti- ja toimitusehdot ovat voimassa osapuolten välillä, tämän jälkeen kutsuttuna myyjä ja ostaja. Tämä koskee tarjouksia, myyntiä ja toimituksia, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

§2 TARJOUKSET SEKÄ TILAUSVAHVISTUKSET/LASKUT
Lopullinen sopimus on tehty vasta, kun ostaja vastaanottaa kirjallisen tilaus- vahvistuksen myyjältä. Vain sen sisältö on myyjälle sitova. Kuvastot, esitteet, hinnastot ym. sekä tiedot tavaran mitoista, painosta, sekä muista erikoisominaisuuksista tulee ostajan itse ottaa selville ennen tavaran tilaamista. Sellaiset tiedot ovat vain suuntaa antavia, ja ovat myyjälle sitovia vain siinä tapauksessa että ne on erikoisesti mainittu tilausvahvistuksessa tai laskulla. Myyjälle ei kuulu vastuu mahdollisista virheistä tai virheellisistä tiedoista, jotka johtuvat tuottajien tekemästä kirjallisesta tuotemateriaalista. Tämä koskee kaiken tyyppistä myyntimateriaalia, tuotekuvauksia, käyttöohjeita ym.

§3 HINNAT
Kaikki myynti tapahtuu sovittuihin hintoihin, jotka ovat tilausvahvistuksella/laskulla. Hinnat ovat ilman alvia, ellei muuta ole sovittu. Myyjä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin sekä muihin muutoksiin ilman että hänen täytyy tiedottaa tästä etukäteen. Myyjällä on myös oikeus ilman ennakkotiedotusta vaihtaa valikoimassa oleva tuote vastaavaan tai parempaan tuotteeseen.
Tästä johtuen saattaa olla, että uusi tuote ei ole sama kuin mitä katalogin kuva ja teksti kertoo.

§4 MAKSU
Maksun tulee tapahtua viimeistään laskun antamana maksupäivänä, joka on viimeinen oikaa-aikai-Nen maksupäivä. Kaikkien tilausten mukana lähetetään lasku tai lähetyslista. Jos mukana on Lähetyslista, tämä tulee säilyttää liitteenä koontilaskuun joka lähetetään joak kuukauden 1. päivänä. Koontilasku sisältää lähetyslistanumerot, päivämäärät sekä summat.
Koontilaskusta näkee kuluneen kuukauden ostot.
Jos toimitus siirtyy ostajan toimesta, on hän kuitenkin velvollinen maksamaan kuin toimitus olisi jo tapahtunut sovittuna aikana, ellei myyjän kanssa kirjallisesti sovita toisin. Jos maksu tapahtuu eräpäivän jälkeen, on myyjä oikeutettu laskuttamaan erääntyneestä saldosta 2% (/alkanut kuukausi) viivästyskoron. Maksuhuomautuksista laskutetaan. Ostajalla ei ole oikeutta pidättää laskun summasta mitään ilman että tästä on sovittu myyjän kanssa kirjalisesti.

§5 TOIMITUS / VIIVÄSTYMINEN
Toimitusajankohta ilmenee webbitilauksesta. Samoin myös tilaukseen liittyvät toimituskustannukset.
Jos tilauksen viivästyminen johtuu että myyjä on §9 mainitussa tilanteessa, siirtyy toimitus siihen Asti kunnes estettä ei ole.
Molemmilla osapuolilla on kuitenkin lupa peua tilaus, jos viivästyminen Kestää yli kolme kuukautta. Tämä on mahdollista riippumatta siitä, ilmeneekö toimitusongelma Ennen vai jälkeen sovitun toimitusajankohdan. Myyjän vastuu on heti ilmoittaa asiakkaalle muutoksista. Ostajalla ei ole missään tapauksessa mahdollisuutta saada korvausta myöhästymisen aiheuttamista Kuluista.

§6 VASTUUN SIIRTYMINEN
Vastuu ostetusta tavarasta siirtyy ostajalle, kun myyjä/toimittaja on antanut sen lähetykseen.
Jos myyjä ei voi toimittaa tavaraa ostajan olosuhteista riippuen, siirtyy vastuu myös ostajalle, kun Ilmoitus.

§7 OMISTUSVASTUU
Myyjä pidättää omistusoikeuden toimitettuun tavaraan. Tavara on siis myyjän omistuksessa siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki tilaukseen liittyvät kustannukset.

§8 PERUUTUS / MUUTOS / PALAUTUS
Ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa tilauksen perumisesta tai sen määrän, toimitusajankohdan ym. muutoksista.
Näistä johtuvat kustannukset kuuluvat ostajalle. Palautuksia otetaan vastaan vain kun niistä on sovitu etukäteen ja ne on merkitty RMA-numerolla (palautusnumerolla) Tämän numeron antaa myyjä.
RMA-numeron ja lähetyslistakopion tulee aina olla palutuksen mukana. Palautuksia ilman RMAnumeroa ei hyvitetä. Palautukset hyväksytään vasta kun myyjä on tarkistanut ne. Palutuksia, jotka ovat vanhempia kuin 5 kuukautta ostopäivästä, ei hyvhyvväksytä. Tavara on palautettava alkuperäisessä pakkauksessa, eikä se saa olla ollut asennettuna/käytössä. Ellei muuta ole sovittu, vastaa ostaja palautuskuluista.
Palautukset käsitellään voimassa olevia palautusohjeita sekä käsittelykuluja noudattaen.

§9 PUUTOKSET JA REKLAMAATIOT
Jos kollimäärä ei täsmää lähetyslistassa/ rahtikirjassa olevaan määrään, tulee tämä ilmoittaa kuljettajalle ennen rahtikirjan allekirjoittamista. Sama toimintatapa koskee myös kuljetusvaurioita. Toimituksen yhteydessä on ostajan heti – ja ennen tuotteen käyttöönottoa – tarkistettava tavaran määrä ja laatu. Jos ostaja havaitsee puutteita/vikoja, on hänen heti tehtävä kirjallinen ilmoitus myyjälle tästä. Jos tavaran laatu on puutteellinen ja myyjä on tästä vastuussa, hän voi toimittaa uuden tuotteen tai tehdä hinnan alennuksen.
Tämän lisäksi myyjällä ei ole vastuuta mahdollisesta tappiosta tms. Ostajan vastuulla on tehdä ilmoitus mahdollisista kuljetusvaurioista kuljettajalle heti tavaran vastaanoton yhteydessä.

§10 FORCE MAJEURE
Myyjä ei ole vastuussa toimitusesteistä, joiden syynä on Force majeure. Tällaisia syitä ovat: sota, mellakat, rauhattomuudet, lakko, saarto, vienti- tai tuontikielto, luonnonkatastrofit tai huonot sääolosuhteet, tulipalo, työvoimapula, sähkökatkos tai mikä tahansa syy, johon myyjä ei pysty vaikuttamaan. Force majeure –klausuuli koskee sekä myyjää, myyjän valitsemaa toimittajaa että kuljetusyhtiötä.

§11 TAKUU
Kaikki tuotteet myydään ilman takuuta, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Mahdollinen takuusopimus on ymmärrettävä ainoastaan niin, että se on valmistajalta välitetty takuu, eikä myyjää voida vastuullistaa tästä.

§12 TUOTEVASTUU
Ostaja ei voi pitää myyjää vastuullisena kolmannelle osapuolelle (ostajan asiakkaalle) koituvista vahingoista. Myyjä ei ole vastuussa vahingoista jotka koskevat kiinteää omaisuutta tai irtaimistoa ja jotka tapahtuvat sinä aikana kun materiaali on ostajan huostassa. Myyjä ei ole myöskään vastuusta tuotteista jotka ostaja on valmistanut tai joissa myyjän toimittama tuote on osana. Eikä myyjä missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorasta tappiosta, tulonmenetyksestä, tai muista taloudellisista seurauksista. Edellämainitut rajoitukset myyjän vastuuseen eivät ole voimassa, jos hän on syyllistynyt törkeään huolimattomuuten. Jos kolmas osapuoli esittää korvausvaatimuksen myyjää tai ostajaa kohtaan, on tämän heti ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle. Myyjällä ja ostajalla on keskinäinen velvollisuus reagoida haasteeseen, jonka korvausvaatimusta hoitava oikeus on lähettänyt jommalle kummalle osapuolelle. Myyjän korvausvastuu ei koskaan voi ylittää 3,3 miljoonaa Euroa.

§13 SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA
Siltä osin, millä voimassaolevat myynti- ja toimitusehdot eivät säätele osapuolten suhteita, on voimassa United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods, CISG.
Mahdolliset osapuolen väliset erimielisyydet ratkaisee oikeus Sønderborgissa, Tanskassa.

Myynti- ja toimitusehdot - Lataa- PDF

 

keyboard_arrow_up